Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

ARTIKEL 1: Toegankelijkheid

Om toegang te hebben tot ons magazijn dien je je aan te melden aan de balie en te registreren, dit kan enkel via een dagpas of 10-beurtenkaart. 

Alle betalingen geschieden contant aan de kassa van Creazi, tenzij anders overeengekomen. Na betaling kan een betaalbewijs bekomen worden aan de balie.

Creazi is voor iedereen toegankelijk die creatief bezig is zonder winstoogmerk, ongeacht ras, nationaliteit, woonplaats, geslacht, godsdienst, overtuiging, taal, handicap, werk en onderwijsniveau. De verkregen materialen mogen enkel gebruikt worden met als enige doel het scheppen van kunst en haar creatie ervan. 

Creazi werkt in een geest van objectiviteit & stimulatie van creativiteit en is vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.

ARTIKEL 2: Openingsdagen & uren

 De dagen en uren van opening zijn de volgende :

Alle diensten zijn gesloten op wettelijke feestdagen. Uitzonderlijke sluitingsdagen worden vermeld op de website.

ARTIKEL 3: Rechten van de gebruiker

Het magazijn van Creazi is vrij toegankelijk op voorwaarde dat de gebruiker zich aan deze algemene voorwaarden houdt.

Het afhalen van grondstoffen kan in hoeveelheid bepaald/beperkt worden door de organisatie van Creazi.

De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. Zie privacybeleid.

ARTIKEL 4: Plichten van de gebruiker

De afhalingen zijn persoonlijk. De afgehaalde grondstof mag niet in zijn oorspronkelijke vorm worden doorverkocht.

Gebruikers die foto's van hun creaties doorsturen naar Creazi, geven Creazi het recht om deze beelden samen met de naam van de gebruiker te verspreiden via haar website, nieuwsbrieven en/of via haar sociale mediakanalen.

Bezoekers die deze algemene voorwaarden niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang tot het magazijn en van de diensten van Creazi. Die bevoegdheid berust bij het beheersorgaan, op voorstel van de coördinator.

ARTIKEL 5: Algemeenheden

Alle onvoorziene gevallen worden door de stafmedewerker van Creazi geregeld.

De organisatie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van bezoekers behoudens enige wettelijke aansprakelijkheid die in dit kader op de organisatie zou rusten.

De door een bezoeker veroorzaakte schade (alsmede gevolgschade) aan het gebouw en/of inventaris van Creazi en/of haar media moet door de veroorzaker van deze schade (c.q. diens wettige vertegenwoordiger) worden vergoed.

In geval van ontzegging van de toegang tot Creazi, de uitsluiting van het gebruik van haar diensten en/of media rust er op Creazi geen enkele terugbetalingsverplichting.

Geluidsoverlast en roken zijn niet toegestaan in het magazijn van Creazi. Dieren worden niet toegelaten tenzij als begeleiding van personen met een beperking & tenzij de organisatie anders beslist.

ARTIKEL 7: Sponsors & sponsoring

Handelaars en bedrijven mogen een financiële donatie leveren zonder verplichtingen. Elk individu mag een financiële donatie leveren zonder verplichtingen. Sponsors kunnen rekenen op onze dankbaarheid door middel van een bedankbrief/actie van de organisatie. Sponsors worden betrokken in de communicatie van de organisatie en haar projecten/events. Sponsors worden op de hoogte gebracht van de besteding van de donatie door de organisatie.

ARTIKEL 8: Schenkers, goederen & pick-ups

Handelaars en bedrijven kunnen overschotten, einde collectie, misfabricatie & grondstoffen gratis ter beschikking stellen van Creazi. Ook ex-kunstenaars, ex-knutselaars en ex-verzamelaars kunnen hun materialen gratis ter beschikking van Creazi stellen.

Schenkers kunnen rekenen op de dankbaarheid van Creazi door middel van een bedankbrief. Schenkers worden betrokken in de communicatie van de organisatie en haar projecten/events.

Geschonken goederen moeten bruikbaar zijn voor creatieve doeleinden. Geschonken goederen moeten "winkelklaar" zijn.

Geschonken goederen kunnen geweigerd worden wegens grootte, hoeveelheid en de staat waarin ze zich bevinden. Goederen kunnen enkel na overleg met de organisatie aanvaard worden. Goederen die zonder overleg afgezet worden aan de hallen van Creazi worden beschouwd als sluikstort.

Goederen worden enkel na overleg en na een gemaakte afspraak met de verantwoordelijke, afgehaald.

ARTIKEL 9: Klachten

Alle klachten of betwistingen moeten op straffe van rechtsverval schriftelijk en per aangetekende brief worden meegedeeld op het adres van de maatschappelijke zetel van De Springplank vzw en daar zijn toegekomen uiterlijk op de vijfde werkdag nadat het voorwerp van de klacht gekend is door de koper.

De gebruiker bevestigt dat hij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst daadwerkelijk kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden.